Essáy - Morning Mountain

(via this-strange-effect)